Bergen og Omland Friluftsråd

 

Bla i Brosjyrer!

 

Engasjement – fremsynthet – samarbeid

Dypdykk i BOFs historie, avdekker at virksomheten gjennom 75 år er tuftet på flere suksess-faktorer. Helt fra starten frem til i dag har virksomheten vært tro mot sitt verdigrunnlag og opprettholdt en høy grad av samarbeid og kvalitet.

Starten på det hele er forbausende sett med dagens øyne. Drukningsdøden var nemlig en sterkt medvirkende årsak til at fremsynte menn la sine pjalter sammen og stiftet Bergen og Omland Friluftsråd (BOF). Bakgrunnen var denne: Opp gjennom 1930-årene druknet svært mange under bading. Bare i 1937 druknet 33 mennesker i Hordaland. Idealister i Bergensavdelingen av Norges Badeforbund tok til orde for sikring av områder der allmuen fikk adgang til badestrender, der folk kunne lære å svømme og der bading kunne skje i trygge omgivelser. Stifterne av BOF var helt fra starten klar over at en viktig forutsetning for dette var at allmuen fikk adgang til attraktive naturområder i strandsonen. Sikring av egnete naturområder for friluftsformål ble en viktig oppgave for å motvirke at attraktive områder ble kjøpt opp av private rikfolk som ønsket bolig eller hytte i prektige omgivelser. Formannen i svømmekretsen, Robert Kloster, kalte inn til et offentlig møte for å orientere om tanken om et friluftsråd for Bergensregionen. Offentlige myndigheter og utsendinger fra organisasjoner og lag var representert. På møtet var det stemning for å opprette et friluftsråd i Bergensområdet etter mønster for Friluftsrådet for Oslofjorden og et tilsvarende råd i Trondheim og omegn, som var begge var etablert noen år i forveien.

Imponerende fremsynte

Etter en del forarbeid ble Bergen og Omland Friluftsråd så stiftet på et konstituerende møte den 29. juni 1937. Alf Knag ble valgt til BOFs første formann. Kommunene Bergen, Fana og Laksevåg var med fra starten, sammen med 11 ulike organisasjoner og foreninger. Helt fra starten var sikring av naturområder for friluftsformåI en sentral oppgave for BOF. Man kan ikke annet enn å bli imponert over hvor fremsynte disse personene var. Sikring av natur for friluftsformål har vært kjerne i BOFs virksomhet i alle år helt frem til våre dager. I formålsparagrafen som ble vedtatt på det omtalte stiftelsesmøtet, heter det at BOFs oppgave er ”å fremme og verne om friluftlivets kår i Bergen og omland. Passende strandstrekninger, øier, landingsplasser, utsiktspunkter og andre hvile- og utfluktssteder søkes sikret og gjort anvendelig for alment bruk.”

Fritt for partipolitikk

Som en kuriositet, kan det nevnes at Helleneset har vært sentral i BOF-sammenheng helt fra starten. Styreformann Alf Knag forhandlet med staten som eide Helleneset. På eiendommen var det bygget forsvarsanlegg. Knag halte i land avtale om disposjonsrett av denne fristranden – som den første i BOFs historie. 75 år senere er BOF etablert med et omfattende anlegg på Helleneset. En viktig årsak til at BOF har utviklet seg jevnt og trutt gjennom 75 år, har vært samarbeid over kommunegrensene. Fremsynte kvinner og menn har samlet seg om en fellesoppgave som har hatt som mål å sikre fellesskapets interesser. Noen ganger har det skjedd i konkurranse med private særinteresser. Fellesprosjektet har vært politisk uprovoserende og fri for partipolitiske undertoner og politisk kiv. Disse faktorene har uten tvil vært en sterkt medvirkende årsak til at det interkommunale samarbeidet har vært så vellykket. Takket et sterkt engasjement fra BOFs styre, administrasjon og ansatte i driftsavdelingen, er nå 197 vel tilrettelagte friluftsområder i Hordaland tilgjengelige for allmennheten. Det er intet mindre enn imponerende. Og ettertiden vil uten tvil vite å sette pris på den innsats som er gjort i løpet av BOFs 75 årige historie.

Forvaltnings-suksess

Å sikre naturområder til glede for fellesskapet, er en ting. Forvaltningen av disse fellesgodene har vært og er en viktig årsak til BOF-suksessen. Også denne delen av virksomheten, er preget av forhold som stikkordsmessig kan uttrykkes slik: engasjement, kompetanse innenfor flere fagområder, kvalitet, flid, dyktighet og respekt for naturen og historien. Etter som årene har gått og oppgavene har blitt flere, har også staben blitt større. Bemanningen i administrasjonen er bygget opp. Driftsavdelingen har fått flere ansatte. Engasjementet og viljen til å finne gode løsninger har i alle år preget staben. For å holde den store eiendomsmassen med tilrettelegging, skjøtsel og drift, har BOF knyttet til seg en stor stab med dyktige medarbeidere. Karene har en unik kompetanse om de enkelte områdene og innen mange fagfelt. De gjør en jobb det står respekt av og er i høy grad med på å holde eiendomsmassen i fullgod stand. Til å hjelpe seg i arbeidet, er det i løpet av de siste ti årene bygget opp en utstyrsbase som er skreddersydd for tilrettelegging og drift av friluftsområdene. En annen suksessfaktor, er at BOF gjennom mange år har satset på å samarbeide med ildsjeler og organisasjoner i nærmiljøene. For BOF er et slikt samarbeid både meningsfullt, rasjonelt og særs økonomisk.

Helleneset fra A til Å

På mange måter kan det som har skjedd på Helleneset stå som eksponent for utviklingen av BOF fra starten i 1937 og frem til 2012. Fjellknausene og svabergene med grasbakkene i bakkant var (og er) fine soleplasser, og ble allerede i 1937 et populært friluftsbad. Den første årsmeldingen omtaler det slik: ”Det til badeliv brukbare areal blev for det første utvidet med ca 200 prosent. Hertil fikk man hele bukten ryddiggjort, den store brygge blev kultet, pukket og støpt, veien forbedret, mange års gamle bossdunger fjernet, springbrett opsatt, priveter likeså. Store groper og huller i fjellet som samlet stinkende vannpytter blev utfyldt og omdannet til de herligste soleplasser. Arbeidet blev gjort på en god og forsvarlig måte, idet man samtidig forsøkte å beholde mest mulig av stedets oprinnelige karakter.” Ser man så hvordan BOF på Helleneset i dag fremstår med et av byens mest populære friluftsbad og det nye og vakre administrasjonsbygget og andre byggverk, kan det symbolisere den rivende utviklingen friluftsrådet har gjennomgått i løpet av de 75 årene.

Miljø-anerkjennelse

Friluftsbadet på Helleneset er rustet opp og oppnådde i 2011 å bli godkjent som blått flagg strand. Blått Flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning for marinaer og strender. Internasjonalt er Blått Flagg verdsatt av turister og turoperatører. Sertifiseringsordningen setter svært strenge krav innen sikkerhet og service, miljøledelse, vannkvalitet, informasjon og opplæring. Søkere blir vurdert av en norsk jury som sender sin innstilling til en internasjonal jury. Opprustingen og utviklingen av Helleneset som friluftsbad er markant, men oppbyggingen av basen på den tidligere forsvarseiendommen er mye mer omfattende. Etter at nybygget ble en realitet i 2011, fremstår nå basen som moderne og funksjonell med en nyskapning i BOF-sammenheng. Et helt nytt og moderne nybygg er nemlig integrert i steinmurene som er rester av det gamle forsvarsverket. Her er det kontorer, garderober, garasjer og verksteder – og ikke å forglemme nyskapningen ”Senter for kystfriluftsliv”. Senteret gir muligheter for å arrangere møter, drive undervisning og avholde seminarer og som det står i vedtektene, ”å arbeide for større forståelse for friluftslivets betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftsliv”. Samlet sett går BOF inn i jubiléumsåret med en offensiv og optimistisk satsing i det videre arbeidet for friluftssaken.

KILDE: BOFs 75ǻrs jubilumsmagasin utgitt i 2012. Tekst Tor Leif Pedersen.

BOFs jubiléumsmagasin

Bilag

I 2012 gav Bergen og OmlandFriluftsråd ut et jubiléumsmagasin som var ilegg i Bergens Tidende 21. april. I magasinet trekker vi historiske perspektiv på friluftsarbeidet og du kan lese mer om hva vi tilbyr av friluftsmuligheter i Bergensregionen. På midtsidene i magasinet er det kart som viser alle friluftsområdene.

I 2007 markerte Friluftsåret sine 70-år ved å gi ut et eget bilag til Bergens Tidende. I bilaget kan du lese mer om Friluftsrådet, blant annet er det et intervju med Åsta Mathiesen, datteren til stifteren av Friluftsrådet, Alf Knag. Sammen med foreldrene var hun med på å spre svømmeferdigheter til folk på hele Vestlandet. Bilaget kan du laste ned her.

 

 

Logo BOF © Bergen og Omland Friluftsråd, Hellebakken 45, 5039 Bergen, telefon 55 39 29 50. Sist oppdatert 30.06.2016 | Send e-post til BOF